โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
       มีพื้นที่ประมาณ 20,625 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาพระฤาษี- เขาบ่อแร่ แปลงที่ 2
ครอบคลุมพื้นที่การปกครอง 4 หมู่บ้าน ของ ต. สมเด็จเจริญ อ. หนองปรือ จ. กาญจนบุรี
อยู่ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุร ีไปทางทิศเหนือประมาณ 120 กม. สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ
ระหว่างเขา
ความเป็นมา
       เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสรับสั่งกับ
นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ กปร./เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และอธิบดีกรมชล
ประทานพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ว่าได้ทรงทราบว่าพระเทพสิทธิญาณรังสี จากวัดป่าชัยรังสี
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ได้ไปดำเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณ ต.หนองปรือ อ.บ่อพลอย
จ.กาญจนบุรี (ปัจจุบันอยู่ในเขต ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี)
ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนเป็นอย่างดีขอให้นมัสการพระเทพสิทธิญาณรังสี เพื่อช่วยประสาน และสนับสนุนดำเนินงาน โดยมีการขุดสระน้ำ
การปลูกป่า การสร้างโรงพยาบาล สร้างโรงเรียนมัธยมในพื้นที่
         ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้จัดหาที่ดินในพื้นที่บริเวณดังกล่าวจำนวนวนหนึ่งเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน
และพระราชทานชื่อว่า "โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" โดยพระองค์ทรงเน้นเรื่อง การบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสม
กับสภาพพื้นที่ โดยให้ราษฎรได้อยู่อาศัยและทำกินร่วมกับการคงอยู่ของธรรมชาติอย่างเกื้อหนุนกัน
หลักการดำเนินการ
        การดำเนินงานของโครงการฯ ได้ยึดหลักการประสานการทำงานร่วมกันของชุมชน(บ้าน=บ) ผู้นำทางศาสนา (วัด=ว) และหน่วยราชการต่าง ๆ
รวมทั้งโรงเรียน (ราชการ=ร) ซึ่งอาจเรียกย่อว่า "บวร"
วัตถุประสงค์
               1. การฟื้นฟูสภาพแวดล้อม โดยปลูกต้นไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
               2. การบริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมโดยการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดและให้คงอยู่ตลอดไป
               3. การจัดระเบียบชุมชนโดยให้ราษฎรได้เข้าอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ที่ได้แบ่งแยกไว้แล้ว
               4. การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ให้ราษฎรมีรายได้ที่ดีขึ้นกว่าเดิม
การดำเนินงานของโครงการฯ โดยสรุป
        เป็นการนำพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ราษฎรบุกรุกครอบครองอยู่กลับคืนมา โดยจ่ายเงินชดเชยให้ แล้วนำพื้นที่มาจัดแบ่งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
โดยแบ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า พื้นที่พัฒนาแหล่งน้ำ ที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน พื้นที่ส่วนราชการ และที่สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ
แล้วจัดให้ราษฎรที่บุกรุกครอบครองอยู่เดิม ได้เข้าอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ที่จัดให้ใหม่ สำหรับที่อยู่อาศัยจัดระบบสาธารณูปโภคให้
ที่ทำกินจัดระบบน้ำชลประทานให้ รวมทั้งทำการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ราษฎร
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2547  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 123 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000   โทร. 0-3451-1587 โทรสาร 0-3451-6093
website : http://cpd.kanchana-buri.info   E-mail : cpd_kanchanaburi@cpd.go.th or cpd_kanchanaburi@hotmail.com